Kvalita pitné vody

family grassKvalita pitné vody je stěžejním aspektem, který si naše společnost klade mezi své hlavní cíle. Společnost si je plně vědoma, že otázka zdraví, a to nejen z krátkodobého pohledu, je stěžejním činitelem spokojeného a zdravého života naší i budoucí generace. Z tohoto důvodu je kvalita pitné vody jedním ze stěžejních aspektů, kterým věnuje trvale mimořádnou pozornost.

Naše společnost dodává do vodovodních řadů převážně v okrese Přerov kvalitní pitnou vodu, která nepotřebuje žádnou dodatečnou úpravu. Kvalita pitné vody je pečlivě hlídána. Úplné rozbory vody obsahují více než 100 ukazatelů, výsledky vyhovují požadavkům platné legislativy. Veškeré rozbory vzorků pitné vody odebrané z vodovodní sítě jsou ihned elektronicky zasílány ke kontrole na Krajskou hygienickou stanici. Ta v rámci pravidelného hygienického dozoru provádí rovněž vlastní kontroly.

Při výroby pitné vody se snažíme vycházet z aktuálních vědecko-technických poznatků a zavádět moderní efektivní vodárenské technologie. Důraz klademe na přednostní využívání podzemní vody jako zdroje pro úpravu. Úprava podzemní vody v našich podmínkách vyžaduje minimum technologických zásahů. Je jednodušší, levnější než úprava povrchové vody a spotřeba chemikálií použitých při úpravě vody je daleko nižší.

Chlorování vody

laboratořVoda je hygienicky zabezpečena chlorem, aby nedocházelo k pomnožení choroboplodných mikroorganizmů v potrubí po cestě od zdroje ke spotřebiteli.
Zbytková koncentrace volného chlóru v pitné vodě u spotřebitele je velmi nízká, zdraví neškodná a je samozřejmě rovněž v souladu s požadavky platné legislativy a požadavky hygieniků. Použití ozónu při výrobě pitné vody na úpravně vod v Troubkách dokonce dovolilo snížit potřebu chloru na historické minimum.

Materiál trubní sítě

Kvalita pitné vody je ovlivněna rovněž materiálem, se kterým přijde voda do styku během distribuce, a to i u spotřebitele. Důležitá je mimo jiné i kvalita materiálu a stáří vnitřních rozvodů uvnitř budov. To jsou věci, na které naše společnost nemá přímý vliv. Pokud však naši pracovníci během vzorkování a následných rozborů narazí v tomto směru na problém, upozorní na něj konkrétního zákazníka. V souladu s platnou legislativou je naším cílem, aby kvalitní pitná voda byla dostupná všem spotřebitelům.
Složitější problémy jsme povinni řešit v součinnosti s orgánem ochrany veřejného zdraví.

Stáří pitné vody

Kvalitu vody negativně rovněž ovlivňují nízké odběry vody, kdy voda v potrubí zestárne. Pitná voda z vodovodu se musí používat a odpouštět tak, aby byl zajištěn odběr čerstvé vody z potrubí.

Cizí zdroje pitné vody

S ohledem na udržení kvality pitné vody je naprosto nepřípustné napojování soukromých studní na vodárenské rozvody. Pokud vodovodní přípojkou proteče např. voda z hygienicky nezabezpečeného zdroje nevyhovující kvality, lze očekávat, že později nebude vyhovovat ani voda dodávaná naší společností, pokud proteče stejným (znečištěným) zařízením.
Při poklesu tlaku v hlavním řadu může navíc dojít k ovlivnění kvality vody ve skupinovém vodovodu právě vlivem takové studny s (obvykle) nevyhovující kvalitou vody. Není to teorie, již se to v oblasti s naší působností několikrát stalo. V tom případě je na celou situaci pohlíženo jako na obecné ohrožení, se všemi důsledky.

Otázka vápníku a hořčíku

Pitná voda musí obsahovat samozřejmě určitou koncentraci vápníku a hořčíku. Jedná se o prvky prospěšné pro lidské zdraví. Suma vápníku a hořčíku je definována jako tzv. tvrdost vody. Současná legislativa uvádí jako doporučený interval, ve kterém by se měla tvrdost pohybovat, 2,00 – 3,50 mmo/l. Pokud se využívají přírodní zdroje s tvrdostí mimo tento interval, tvrdost se neupravuje. Zároveň však není dovoleno v procesu výroby pitné vody uměle snižovat koncentraci vápníku a hořčíku pod tzv. mezní hodnoty (pro vápník 30 mg/l a pro hořčík 10 mg/l). Současná legislativa jasně definuje, co je to pitná voda vhodná ke konzumaci. Případné požívání demineralizované vody je ze zdravotního hlediska nepřípustné. Další informace – viz oddíl „Tvrdost pitné vody
Pokud při ohřevu pitné vody např. pro topné účely dělá problémy tzv. kotelní kámen, je třeba si uvědomit, že ten se tvoří při vysokých teplotách rychleji. Je vhodné tedy omezit teplotu ohřívané vody na doporučených 60°C.
U domácích spotřebičů je nutno řídit se návodem výrobce spotřebiče. Podle pokynů výrobce je většinou možno použít přípravky na omezení tvorby vodního kamene.

Jednou z vlastností přírodní vody je její barva. Obvykle se liší barva podzemní vody a vody upravované z povrchových zdrojů. Limit daný platnou vyhláškou je poměrně vysoký. Ve větším objemu (větší vrstvě vody) barva vody více vynikne, je znatelnější. Pokud však zákazník pozoruje změnu barvy oproti normálnímu stavu, je na místě oznámit to pracovníkům VaKu, kteří situaci prověří.

Chemické látky a směsi používané k úpravě pitné vody dodávané VaK Přerov, a.s.

Na úpravnách vod a čerpacích stanicích provozovaných VaK Přerov, a.s. jsou používány následující chemické látky a směsi:

 • Síran železitý - Fe2(SO4)3, vodný roztok – jako koagulační činidlo (čiření vody) vytváří spolu s drobnými částicemi rozptýlenými ve vodě vločky, jež je možné zachytit při následné filtraci
 • Ozon – O3 oxidační činidlo k převedení iontů železa a manganu obsažených  v surové vodě do nerozpustné formy zachytitelné filtrací.
 • Manganistan draselný - KMnO4 - jako oxidační činidlo obdobně k oxidaci iontů železa a manganu do nerozpustné formy. Alternativa k použití ozonu.
 • Hydrát vápenatý – Ca(OH)2 – k úpravě pH a snížení korozivních vlivů vody na železo a beton.
 • Plynný chlor – Cl2 – k dezinfekci pitné vody.
 • Chlornan sodný – NaClO - k dezinfekci pitné vody.

Při úpravě pitné vody dodávané z Ostravského oblastního vodovodu používá SmVaK chemické látky a směsi:

 • Síran hlinitý – hydrát - Al2(SO4)3, x n H2O - koagulační činidlo (k čiření vody).
 • Hydrát vápenatý - Ca(OH)2 - k úpravě pH; snižuje korozivní vlastnosti vody.
 • Ozon – O3 – oxidační činidlo. Používá se po část roku při zhoršené kvalitě Surové vody k předoxidaci organických látek.
 • Plynný chlor – Cl2 - používá se k předoxidaci organických látek ve vodě a k dezinfekci pitné vody.
 • Oxid chloričitý – ClO2 - používá se k předoxidaci organických látek v surové vodě a k dezinfekci pitné vody.
 • Chlornan sodný – NaClO - k dezinfekci pitné vody.
  Při úpravě pitné vody dodávané obcí Hustopeče nad Bečvou z ÚV Porubská Brána jsou používány chemické látky
 • Ozon – O3 – oxidační činidlo. Používá se k oxidaci organických látek (odstraňování pesticidů).
 • Plynný Chlor – Cl2 – k dezinfekci pitné vody.