Výměna vodoměru

vodomer

Množství dodané pitné vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se Zákonem číslo 505/1990 Sb. o metrologii, v platném znění a je jeho majetkem. Výměnu vodoměrů na studenou vodu v majetku naší společnosti provádí periodicky pracovníci provozu vodovodů a jeho výměna probíhá v pravidelných cyklech 1x 5 roků. Vlastník připojené nemovitosti je písemně informován o termínu výměny vodoměru, na základě kterého zajistí řádný přístup pracovníků naší společnosti k místu výměny vodoměru.

Důležité informace k zabezpečení vodoměr před zamrznutím – péče o vodoměr.

osazení vodoměru ve zdi

Vodoměr instalovaný v jednotlivých nemovitostech je technickým zařízením pro stanovení korektního vztahu mezi zákazníkem a naší společností. Je osazen v RD  nebo na pozemku ve vodoměrné šachtě. Za jeho ochranu odpovídá dle zákona č. 274/2001 Sb. odběratel nebo vlastník připojené nemovitosti. Z tohoto důvodu je povinností odběratele chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením a zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců VaK Přerov, a.s. Vodoměr nevyžaduje ze strany odběratele prakticky žádnou údržbu. Je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení. Největším nepřítelem vodoměru jsou však zima, mráz a zpětná horká voda, které ho mohou poškodit a způsobit odběrateli zbytečné nepříjemnosti.

Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (vodoměrné šachtě), nezapomeňte provést následující opatření.

  • Vodoměrnou šachtu zabezpečte proti promrzání vložením tepelné izolace např, polystyrénu a pečlivě zavřete. V případě zvlášť silných mrazů vodoměr opatřete tepelnou izolací.

Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti, pak je nutno provést následující opatření.

  • Chraňte vodovodní potrubí vystavené mrazu, stejně jako vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů. Prostor, kde je umístěn vodoměr, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí – otevřené nebo rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí potrubí či poškození vodoměru.

Správný chod vodoměru je podmíněn předepsanou vodoměrnou sestavou, která je ve správě a vlastnictví odběratele. Údržba vodoměrné sestavy spočívá v pravidelném protáčení uzavíracích ventilů, kontroly funkčnosti zpětné klapky, která brání odtoku vody z vnitřního vodovodu do vodovodu pro veřejnou potřebu.

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo jiným přímým zásahem odběratele vedoucím k poškozením vodoměru, tak v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

Podrobnější informace podají pracovnici provozu vodovodů v Přerově, telefon 581 299 134 a v Hranicích, telefon 581 601 878