Odpadní voda - popis kanalizace

Společnost provozuje 15 čistíren odpadních vod, 94 přečerpávacích stanic a 405 km kanalizačních stok a sběračů, z čehož ve 14 lokalitách je to formou služby pro města a obce na základě provozní smlouvy.

Kapacity ČOV provozovaných společností:

V majetku společnosti:

Přerov ČOV Přerov 145 000 EO
Hranice ČOV Hranice 30 000 EO
Lipník nad Bečvou ČOV Lipník nad Bečvou 13 733 EO
Kojetín ČOV Kojetín 5 833 EO
Tovačov ČOV Tovačov 3 375 EO
Dřevohostice ČOV Dřevohostice 2 020 EO
Přerov VII - Čekyně ČOV Čekyně 1 200 EO
Přerov XII - Žeravice ČOV Žeravice 604 EO
Milotice nad Bečvou ČOV Milotice 492 EO
Hranice II - Lhotka ČOV Lhotka 100 EO

 

V majetku obcí:

Brodek u Přerova ČOV Brodek u Přerova 2 008 EO
Troubky ČOV Troubky 2 000 EO
Bělotín ČOV Bělotín 1200 EO
Kunčice ČOV Kunčice 300 EO
Hranice ČOV Valšovice 200 EO

EO = ekvivalentních obyvatel

Základní údaje o kanalizačním zařízení provozovaném společností

UkazatelMěrná jednotka Rok 2022
Počet obyvatel v regionu obyvatel  126 613
Počet obyvatel bydlících v domech
napojených na veřejnou kanalizaci
obyvatel 81 713
Podíl napojených obyvatel v rámci regionu % 64,5
Počet čistíren odpadních vod ks 15
Délka kanalizační sítě  km 407
Počet kanalizačních přípojek ks 14 932
Délka kanalizačních přípojek km 149
Voda odkanalizovaná (fakturovaná) tis. m3/rok  5 596
- z toho čištěná (množství čištěných odpadních vod včetně srážkových) tis. m3/rok 7 158
Kaly produkované z ČOV (vyjádřeno v sušině) t/rok 1 928

 

Čistírna odpadních vod PřerovČOV Přerov
Čistírna odpadních vod Přerov byla uvedena do provozu v roce 1969. Od té doby prošla několika rekonstrukcemi, z nichž největší byla zahájena v r. 1998 a dokončena v r. 2001. Jejím základním cílem bylo zvýšení kapacity a účinnosti čištění odpadních vod, v souladu se současnými i výhledovými požadavky ochrany životního prostředí a zároveň i ochrana areálu a zařízení ČOV před účinky povodní. Je vybavena vysoce účinnou technologií čištění i strojně technologickým zařízením na úrovni odpovídající současným trendům. Vysoká účinnost čištění přispěje významně ke zlepšení kvality vody v řece Bečvě a Moravě. Na ČOV jsou dále přiváděny odpadní vody z městských částí Henčlov, Lověšice, Popovice, Předmostí, Újezdec, Vinary a dále z obcí Horní Moštěnice, Rokytnice a z části Prosenic. 


Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Přerov - odtok   

UKAZATEL
jednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 3 472 395 - - 9 000 000
BSK5 mg/l 2,3 15 25 10
CHSK mg/l 23,2 75 125 60
NL mg/l 5,8 20 35 15
Ncelk mg/l 6,4 10* 10* 10*
Pcelk mg/l 0,43 1* 1* 1*

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. 

Čistírna odpadních vod HraniceČOV Hranice na Moravě
Čistírna odpadních vod v Hranicích byla uvedena do provozu v r.1967. V průběhu dalších let prošla několika intenzifikacemi, přesto byla koncem tisíciletí většina objektů morálně zastaralých a technologické vybavení neodpovídalo dnešním požadavkům na kvalitu vypouštěných odpadních vod. V r. 2000 byla zahájena celková rekonstrukce čistírny ukončená v r. 2002. Po rekonstrukci se jedná o čistírnu odpadních vod s oběhovou aktivací s jemnobublinným provzdušňováním, anaerobním reaktorem, dešťovou a povodňovou čerpací stanicí, kalovým a plynovým hospodářstvím (mezofilní vyhnívání). Na odtoku je terciální čištění - bubnové filtry. Na čistírnu jsou přivedeny odpadní vody z města Hranic a z částí obcí Drahotuše a Teplice nad Bečvou.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Hranice - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 2 078 935 - - 3 500 000
BSK5 mg/l 3,0 20 25 20
CHSK mg/l 20,3 90 125 90
NL mg/l 3,2 25 35 25
Ncelk mg/l 6,2 15* 15* 15*
Pcelk mg/l 0,52 2* 2* 2*

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. 

 

Čistírna odpadních vod Lipník nad BečvouČOV Lipník nad Bečvou
Čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou byla uvedena do provozu v r.1978. V r.1991 byla intenzifikovaná dostavbou další aktivace. Celková rekonstrukce čistírny byla zahájena v r. 2007, za podpory Fonfu soudržnosti, EU v rámci projektu "Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy". Klíčovými technologickými rysy rekonstrukce bylo přebudování  technologie čištění na ALPHA proces a výstavba nových objektů: mechanické předčištění, usazovací nádrž, dešťová zdrž, dávkování koagulantu.  Kalová koncovka byla posílena o další uskladňovací nádrž. Celková rekonstrukce včetně zkušebního provozu byla ukončena v r. 2009. Na čistírnu jsou přivedeny odpadní vody z města Lipník nad Bečvou.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Lipník nad Bečvou - odtok

UKAZATEL jednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 522 687 - - 1 610 000
BSK5 mg/l 3,7 25 25 20
CHSK mg/l 29,6 100 125 90
NL mg/l 9,5 25 35 25
Ncelk mg/l 9,2   15* 15* 15*
Pcelk mg/l 0,31  2* 2* 2*

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod. Změna dle platného vodoprávního rozhodnutí pro trvalý provoz.

 

Čistírna odpadních vod KojetínČOV Kojetín
Čistírna odpadních vod v Kojetíně byla uvedena do provozu v r. 1992.  V roce 2017 proběhla poslední rekonstrukce čistírny. Stávající systém aktivace v uspořádání R-D-N byl nahrazen dvoustupňovým systémem kaskádové denitrifikace a nitrifikace, toto uspořádání zvyšuje účinnost odbourávání dusíkatých látek. ČOV se skládá z objektu mechanického předčištění, postupně zatěžované aktivace, dvou dosazovacích nádrží, dávkování koagulantu a dvou uskladňovacích nádrží pro aerobní stabilizaci kalu. Stabilizovaný kal z uskladňovacích nádrží je odvodňovaný  na mobilní odstředivce.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Kojetín - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 577 772 - - 1 700 000
BSK5 mg/l 2,3 25 25 25
CHSK mg/l 28,3 120 125 120
NL mg/l 4,7 30 60 30
N-NH4 mg/l 0,32 15* - 15
Pcelk mg/l 0,22 3* - 2

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

 

Čistírna odpadních vod Tovačovcovtovacov
Čistírna odpadních vod v Tovačově byla vybudována městem Tovačov v 70. letech (v akci Z) a v prosinci roku 2002 byla dokončena její rekonstrukce. Sestává z těchto objektů: česle, lapáky písku, dvoulinková SBR aktivace a kalojem. Kal je zahušťovaný v kalojemu a odvážený k dalšímu zpracování na ČOV Přerov.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Tovačov - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 110 369 - - 226 260
BSK5 mg/l 3,0 25 25 25
CHSK mg/l 28,4 120 125 120
NL mg/l 4,8 30 60 30
N-NH4 mg/l 2,05 15* - 15
Pcelk mg/l 1,62 3* - 3

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

 

Čistírna odpadních vod DřevohosticeČOV Dřevohostice
Čistírna odpadních vod v Dřevohosticích byla uvedena do provozu v říjnu 2004. ČOV je provozovaná těmito objekty: hrubé česle, strojní síto, lapák písku a dvoulinková D-N aktivace s dosazovacími nádržemi, uskladňovací kalová nádrž. Kal z čištění se stabilizuje anaerobně a odváží se k dalšímu zpracování na ČOV Přerov.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Dřevohostice - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 58 431 - - 150 000
BSK5 mg/l 3,5 30 - 18
CHSK mg/l 27,3 125 - 100
NL mg/l 6,0 40 - 30
N-NH4 mg/l 0,54 15* - 15
Pcelk mg/l 1,55 3* - 3

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Čistírna odpadních vod Brodek u PřerovaČOV Brodek u Přerova
Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. provozuje čistírnu odpadních vod v Brodku u Přerova od 1.1.2014. Jedná se o mechanicko - biologickou ČOV s nízkozátěžovou aktivací, systém D-N (předřazená denitrifikace - nitrifikace), ČOV je vybavena terciálním dočištěním (bubnová síta) a chemickým srážením fosforu. Projektovaná kapacita je 2008 EO.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Brodek u Přerova - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 87 523 - - 109 938
BSK5 mg/l 2,2 25 25 18
CHSK mg/l 26,2 120 125 70
NL mg/l 4,0 30 60 20
N-NH4 mg/l 0,19 15* - 8*
Pcelk mg/l 0,78 3* - 2*

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Čistírna odpadních vod TroubkyČOV Troubky
Čistírna odpadních vod v Troubkách byla uvedena do provozu v květnu 2002. ČOV je provozovaná těmito objekty: hrubé česle, lapák písku, povodňová zdrž, strojní síto, D-N aktivace s vestavěnou dosazovací nádrží. Kal z čištění je zahušťovaný v kalojemu a odvážený k dalšímu zpracování na ČOV Přerov.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Troubky - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 91 026 - - 171 000
BSK5 mg/l 3,6 30 - 30
CHSK mg/l 39,0 125 - 125
NL mg/l 7,8 40 - 40
N-NH4 mg/l 0,53 20* - 20

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Čistírna odpadních vod Bělotíncovbelotin
Čistírna odpadních vod v obci Bělotín byla uvedena do provozu v roce 2020. Jedná se o mechanicko biologickou ČOV systému SBR pracující v diskontinuálním režimu. Skládá se z mechanického stupně, biologické části (dvoulinkové SBR aktivace) a kalového hospodářství. Projektovaná kapacita ČOV je 1 200EO.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Bělotín - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 42 130 - - 53 000
BSK5 mg/l 10,1 30 - 30
CHSK mg/l 63,8 125 - 125
NL mg/l 13,1 40 - 40
N-NH4 mg/l 5,50 20* - 20*

* roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Čistírna odpadních vod Čekyněcovcekyne
Čistírna odpadních vod v Čekyni (místní části města Přerova) byla uvedena do provozu v roce 2021. Je realizovaná jako dvoulinková mechanicko biologická ČOV, tvořena mechanickým předčištěním, nízkozátěžovou aktivací s předřazenou denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Vyčištěná voda je odváděna přes měrný objekt do vodoteče a stabilizovaný kal převážen k dalšímu zpracování na ČOV Přerov.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Čekyně - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 17 259 - - 79 570
BSK5 mg/l 1,4 30 - 30
CHSK mg/l 32,7 125 - 110
NL mg/l 3,1 40 - 35
N-NH4 mg/l 0,09 20* - 15

* roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Čistírna odpadních vod ŽeraviceČOV Žeravice
Čistírna odpadních vod v Žeravicích (místní části města Přerova) byla uvedena do provozu v květnu 2003. ČOV je provozovaná těmito objekty: strojní síto, lapák písku, dešťová zdrž a dvoulinková SBR aktivace, kalojemy. Kal z čištění se zahušťuje v kalojemech a odváží se k dalšímu zpracování na ČOV Přerov.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Žeravice - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 27 479 - - 60 000
BSK5 mg/l 2,7 30 - 22
CHSK mg/l 33,1 125 - 90
NL mg/l 5,1 40 - 25
N-NH4 mg/l 1,26 20* - 20

Čistírna odpadních vod Milotice nad BečvouČOV Milotice
Čistírna odpadních vod obci Milotice nad Bečvou byla uvedena do provozu v r. 1998, společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ji provozuje od května 2004. ČOV je provozovaná těmito objekty: hrubé česle, lapák písku, D-N aktivace a kalojem. Kal z čištění se zahušťuje v kalojemu a odváží se k dalšímu zpracování na ČOV Hranice.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Milotice nad Bečvou - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 48 931 - - 150 000
BSK5 mg/l 3,3 40 - 20
CHSK mg/l 25,3 150 - 90
NL mg/l 6,3 50 - 30

 

Čistírna odpadních vod KunčiceČOV Kunčice
Čistírna odpadních vod v Kunčicích byla uvedena do provozu v srpnu 2013. ČOV je provozovaná těmito objekty: česlový koš, D-N aktivace s vestavěnou dosazovací nádrží a kalojem. Kal z čištění je po aerobní stabilizaci a zahuštění odvážen k dalšímu zpracování na ČOV Hranice.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Kunčice - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 8 768 - - 25 000
BSK5 mg/l 4,2 40 - 40
CHSK mg/l 43,9 150 - 150
NL mg/l 9,6 50 - 50

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Čistírna odpadních vod Lhotkacovlhotka
Čistírna odpadních vod ve Lhotce (místní části města Hranice) byla uvedena v roce 2020 do provozu. Odpadní vody jsou gravitačně přiváděny oddílnou kanalizací do vstupní čerpací stanice, odtud jsou přečerpávány do komplexní čistírenské jednotky v kontejnerovém provedení WPL HIPAF, která sestává z části primární sedimentace, bioreaktoru s biomasou přisedlou na volně se vznášejících nosičích a z části dosazovací. ČOV má projektovanou kapacitu 100 EO.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Lhotka - odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 2 795 - - 5 000
BSK5 mg/l 11,6 40 - 30
CHSK mg/l 93,5 150 - 110
NL mg/l 14,5 50 - 40

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Čistírna odpadních vod ValšoviceČOV Valšovice

Od měsíce října 2017 provozuje naše společnost čistírnu odpadních vod v místní části města Hranice – Valšovice. Od října 2017 až do září 2018 probíhal na čistírně zkušební provoz. ČOV vznikla na místě stávajícího septiku, který do té doby sloužil pro čištění odpadních vod z obce. Jedná se o mechanicko – biologickou ČOV, systém D-N a areobní stabilizací kalů. Základem aktivace je biologický reaktor USBF v kombinaci s pevnými bionosiči. ČOV je vybavena chemickým srážením fosforu. Stabilizovaný a zahuštěný kal z kalojemu je převážen k dalšímu zpracování na ČOV Hranice.

Tabulka výsledků čištění odpadních vod - ČOV Valšovice- odtok

UKAZATELjednotkar. 2022*Emisní standard
NV 401/2015Sb.
Požad. EHS
(91/271/EHS)
Povolení
vodoh. úřadu
množství o.v. m3/rok 11 205 - - 12 240
BSK5 mg/l 2,9 40 - 40
CHSK mg/l 27,4 150 - 150
NL mg/l 9,2 50 - 50
Pcelk mg/l 1,51 - - 2*

 *  roční průměr
Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění.
Směrnice Rady evropských společenství 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.

Dále společnost provozuje kanalizace, které nejsou ukončeny ČOV v obci Kovalovice, u které je současně i vlastníkem, od roku 2005 pak v místních částech města Lipník nad Bečvou (Nové Dvory, Podhoří, Loučka, Trnávka) a Hranice (Středolesí) a od roku 2009 i v místních částech Přerova (Lýsky, Lověšice a Penčice). V průběhu roku 2015 byly přepojeny na stokovou síť města Přerova místní části Dluhonice a Kozlovice a odpadní vody jsou tedy již svedeny na městskou ČOV. Obec Popůvky je v současné době odkanalizována na ČOV Kojetín a od března roku 2013 jsou odpadní vody z části obce Dolní Újezd přečerpány do veřejné kanalizace města Lipník nad Bečvou a dále gravitačně odváděny na příslušnou ČOV. V roce 2020 byla na veřejnou kanalizaci města Lipník nad Bečvou napojena zbylá část obce Dolní Újezd a místní části Skoky a Staměřice, odpadní vody jsou pak svedeny a přečištěny na místní ČOV.