Zřízení kanalizační přípojky

kanalizační přípojkakanalizační přípojka

Pro zajištění odvádění odpadních vod je nezbytné uskutečnit postupně následující dva body

 • Zřídit kanalizační přípojku
 • Uzavřít smlouvu na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací na zákaznickém centru

Pro zřízení kanalizační přípojky musí být splněn následující postup

 • Snímek pozemkové mapy a výpis z katastru nemovitostí  (list vlastnictví)
 • Podání žádosti o napojení na kanalizaci stavebníkem na adresu VaK Přerov, a.s. nebo na přepážce obchodního oddělení. V žádosti se uvede předpokládaný termín realizace přípojky a kontakt na stavebníka – adresu, telefon a případně i e-mail.
 • Součástí žádosti je rozhodnutí příslušného stavebního úřadu (např. územní souhlas, územní rozhodnutí, stavební povolení), vyjádření k napojení a odsouhlasená projektová dokumentaci kanalizační přípojky. Legislativní povolení je pospáno viz. níže Legislativní povolení kanalizační přípojky.
 • Napojení na kanalizaci lze provést po provedení zemních a bouracích prací v potřebném rozsahu – tyto práce zajišťuje stavebník na své náklady.
 • Napojení na kanalizaci provádí výhradně příslušný pracovník provozu kanalizací VaK Přerov,  je proveden vývrt a osazení typové odbočné tvarovky.
 • Stavebník (investor) zajistí na své náklady zemní a bourací práce, osazení revizní šachtice, pokládku a obsyp potrubí přípojky včetně zapravení povrchu nad dotčeným územím.
 • Zásyp potrubí přípojky je možné provést až po kontrole pracovníkem VaK Přerov, a.s

Podmínky odvádění odpadních vod

 • Odvádění odpadních vod lze zahájit po ukončení montážních a stavebních prací na přípojce, jejichž součástí je provedení vyhovující zkoušky vodotěsnosti kanalizační přípojky  včetně revizních šachet a odbočení dle ČSN 75 6909 (Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek) nebo dle ČSN EN 1610 (Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení) a po uzavření smlouvy na odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu, v souladu s obchodními podmínkami VaK Přerov, a.s. Po provedení těchto úkonů lze zahájit odvádění odpadních vod do kanalizační přípojky.
 • Do kanalizační přípojky musí být vypouštěny odpadní vody v souladu s platným kanalizačním řádem a uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.