Projekty Zlepšování kvality vod v regionu


Přerov 20. července 2020

Stavba ČOV Přerov – kalová koncovka byla slavnostně zahájena

Společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. slavnostním poklepáním základního kamene zahájila dne 20.7.2020 stavbu „ČOV Přerov – kalová koncovka“. Bližší informace naleznete ZDE.  Přikládáme také úhrnný přehled o projektu.

vedení společnosti


Přerov 23. srpna 2019

Zahájení stavby ČOV a kanalizace v Čekyni, Dolním Újezdu a Lhotce

Společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. slavnostním poklepáním základního kamene zahájila dne 14.8.2019 stavbu "ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní újezd, Lhotka". Bližší informace o těchto stavbách naleznete ZDE. Přikládáme také úhrnný přehled o projektu.

vedení společnosti


Přerov, 10. září 2018

Dokončení investiční akce "Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích"

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že dne 5. září 2018 slavnostním přestřižením pásky úspěšně dokončila jednu z největších investičních akcí pro podporu ekologie v našem regionu.

Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 6. října 2017

Schválená dotace pro další ekologický projekt VaKu Přerov

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že jí byla udělena dotace EU ve výši téměř 78 miliónů Kč na realizaci svého projektu "Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích", jehož výstavba byla započata letos na jaře.

Bližší informace o této stavbě naleznete ZDE.


Přerov, 12. dubna 2017

V Přerově nás čekají opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. bude v nejbližší době provádět několik oprav či rekonstrukcí úseků vodohospodářské infrastruktury, které se dotknou života některých obyvatel města Přerova.

Od poloviny dubna do začátku července bude probíhat výměna trasy kanalizace v ulici Čapka Drahlovského. Vyměněno bude potrubí v celkové délce 449,5 m a profilech DN 250 – DN 600. Od začátku června do konce prázdnin bude probíhat oprava vodovodního potrubí DN 250 na Komenského a Kojetínské ulici v úseku od Žerotínova náměstí po světelnou křižovatku Velké Novosady a dále od Kazeta za trať ČD. Potrubí bude ukládáno bezvýkopovou metodou tzv. Berstlining, kdy nové potrubí je zatahováno do rozrušeného původního potrubí. Tato metoda má menší nároky na zábor území a méně tak ovlivňuje život občanů. Na tuto opravu naváže ještě výměna vodovodního potrubí DN 100 délky 160,0 m v ulici Kainarova, která bude provedena ještě před úpravou asfaltových komunikací.

V Henčlově bude od začátku dubna do konce května pokračovat II. částí výměna zbývajících vodovodních řadů, kde 1. část byla provedena v závěru loňského roku.

Patrně nejnáročnější stavbou bude akce s názvem „Přerov – převedení části odpadních vod ze sběrače „Z“. Jde o stavbu propojení kanalizace mezi budoucí okružní křižovatkou na Dluhonské ulici přes ulici Na Hrázi až na Velkou Dlážku, kde se napojí na současný kanalizační sběrač Z. Stavba bude probíhat od 1.5.2017 do 31.8.2018 a bude položena nová a z části nahrazena původní kanalizace v celkové délce 850,7 m a profilech DN 1000 – DN 300. Náročnost stavby spočívá v tom, že část o délce 130 m bude provedena ražbou štítem průměru 220 cm, z důvodu stísněných podmínek v části ulice Na Hrázi.

Přechod pod ulicí Velká Dlážka bude proveden protlakem. Tato stavba si vyžádá určité omezení provozu v ulici Tržní v prostoru křižovatky s ulicemi Polní a Dluhonská.

Obyvatelé stavbami dotčených ulic tak budou muset být trpěliví a vydržet dočasné omezení, které stavební činnost tohoto druhu přináší.


 Přerov, 11. dubna 2017

Dostavba kanalizace v Hranicích byla zahájena

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zahájila na konci března v Hranicích další etapu dostavby kanalizace. Spolu s městem Hranice připravila a vysoutěžila dodavatele stavby „Dostavba kanalizace v Hranicích“, kterým se stala zkušená společnost OHL ŽS, a.s. Jedná se o komplex staveb, kde VaK Přerov bude investorsky zajišťovat výstavbu akce „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, která zahrnuje výstavbu 3 retenčních nádrží a splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým.

Účelem retenčních nádrží, s celkovým objemem cca 3 000 m3, je zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky a po odeznění dešťů zachycenou vodu přečerpat a vyčistit na ČOV. Nová splašková kanalizace bude mít délku 3,4 km a její součástí budou 2 čerpací stanice. Na kanalizaci bude možno nově připojit až 80 nemovitostí. Náklad na stavbu VaKu bude činit 118 mil. Kč a předpokládá se poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši cca 70 mil. Kč. Město Hranice postaví v souběhu s novou splaškovou kanalizací dešťovou kanalizaci délky 1,8 km nákladem 15,6 mil. Kč a zcela ji uhradí ze svého rozpočtu.

Stavba bude probíhat od 29.3.2017 do konce června 2018.


 Přerov, 3. dubna 2017

Ocenění našich staveb

Stavba "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" získala dvě ocenění:

Vodohospodarska stavba roku 2016 smallStavba roku 2016 Olomouckeho kraje small  


Přerov, 29. září 2016


Projekt Dostavba kanalizace Hranice


V září 2016 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a správce stavby.

Stavba sestává ze dvou částí:

a) „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218. Budou vybudovány tři (3) ucelené části (dále jen UČ) díla: 

UČ 1:  Retenční nádrž RN1A pravobřežní před ČOV (Bečva)
          Retenční nádrž RN1B levobřežní u jezu (Bečva)
          Retenční nádrž RN1D Šromotovo náměstí (Velička)
UČ 2: Splašková kanalizace v ul. Pod Křivým a Havlíčkova
UČ 3: Splašková kanalizace v Kropáčova a Tesaříkova

Jedná se tedy o vybudování:
Nové kanalizace v celkové délce (včetně výtlaků a odboček pro přípojky): 3 405,8 m
Z toho :
     Nově budovaných řadů (včetně výtlaků) v délce : 3 006,2 m
     Nových připojení v délce : 399,6 m
a vybudování :
     Retenčních nádrží v celkovém počtu:  3 ks
     Čerpacích stanice v celkovém počtu :  2 ks

Investorem této části jsou Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

b) V rámci projektu „Vybudování dešťové kanalizace“, budou vybudovány dvě (2) UČ:
UČ 1: Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace
UČ 2: Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – dešťová kanalizace


Jedná se tedy o vybudování:
• Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace
     Stoka D DN 500 = 701,4m, DN 400= 112,9m, DN 300= 661,7m, celková délka = 1476,0m
• Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – dešťová kanalizace
     Stoka DA=243,0m, DA-1=50,0m, DA-2=31,0m, celková délka =324,0m

Investorem dešťové kanalizace je město Hranice.


Přerov, 24. září 2014


Projekt Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic

Investor Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. požádal v 07/2012 o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci 39. výzvy z prostředků Operačního programu životní prostředí o dotaci na stavbu Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic a tato výzva byla přijata.

V rámci stavby se bude provádět výstavba kmenové stoky N, hlavní stoky A-1, dvou retenčních nádrží a rovněž bude vybudováno napojení kanalizace v Dluhonicích a kanalizace v Kozlovicích.

Stavba byla dokončena v termínu 11/2015 - viz propagační leták.


Přerov, 17. května 2009

Projekt Zlepšování kvality vod v regionu

(video)

Společnost Vodovody akanalizace Přerov, a.s. realizovala v období let 2007 až 2009 projekt
"ZLEPŠENÍ KVALITY VOD V OBLASTI SOUTOKU ŘEK BEČVY A MORAVY".
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti, jenž pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Unie. Oproti původním plánům byl projekt dokončen s několikaměsíčním předstihem. Projekt byl tvořen čtyřmi podprojekty, které řešily odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně zamezení nekontrolovatelným únikům vod ze stávajících kanalizačních sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy. Jedná se o aglomerace Kojetín, Hranice IV-Drahotuše, Přerov a rekonstrukci čistírny odpadních vod v Lipníku nad Bečvou.

VaK Přerov, a.s. logo EU logo holzs logo logo sfžp

Více informací o projektu naleznete v přiložených materiálech:

Příloha 1 - Slavnostní zahájení stavby
zahajeni
zahajeni
   
 Příloha 2 - Výstavba kanalizace úspěšně pokračuje ...
výstavba kanalizace
výstavba kanalizace
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 3 - Ukončení prací na Komenského ulici
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 4 - Výstavba kanalizace 2007 a výhled
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 5 - Ukončení další části projektu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 6 - Rozkopané ulice zmizí před vánocemi
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 7 - Čistírna odpadních vod v Lipníku
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 8 - Ukončení stavby - leták
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   

Ukončení stavby - závěrečné sdělení

Na níže uvedeném odkazu si můžete stáhnout průřezový videozáznam, který Vás detailněji seznámí s rozsahem projektu.

kinopaska   (200MB)