Projekty Zlepšování kvality vod v regionu


Přerov 22. května 2024

Seznam plánovaných staveb pro rok 2024

V souladu s dlouhodobou snahou o spolehlivý provoz vodárenské a kanalizační infrastruktury a o vytváření optimálních podmínek k poskytování kvalitních služeb odběratelům připravila společnost Vodovody a kanalizace, a.s. na letošní stavební sezónu řadu akcí stavebního charakteru. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti na veřejných prostranstvích a ve značné míře zasahujících i do komunikací, nemohou se obejít bez řady omezení dopravy, bez narušení chodníků a také bez nezbytného omezení přístupů k nemovitostem. Jsme si vědomi, že samotná přítomnost stavební činnosti je pro nás všechny nepříjemná. Na druhou stranu současné technologie a stavební postupy umožňují negativní vlivy významně eliminovat a doby omezení stavbou zkrátit. Stavební práce a opravy jsou v nadcházející stavební sezóně směřovány do dále uvedených lokalit a termínů:

 

Město Ulice Kanalizace/vodovod    Termín
Přerov Husova ulice    kanalizace od 06/2024 až 10/2024
Přerov Kozlovské ulici kanalizace předpoklad druhé pololetí 2024
Přerov Wolkerova a 9. Května    kanalizace předpoklad od 06/2024 , předpoklad ukončení 2025   
Přerov Penčice - celá obec kanalizace v průběhu roku 2024, předpoklad ukončení bude upřesněn   
Hranice Pod Hůrkou vodovod 07 až 09/2024
Lipník nad Bečvou    ul. Leoše Janáčka kanalizace 06/2024
Lipník nad Bečvou ul. Nerudova kanalizace předpoklad druhé pololetí 2024
Lipník nad Bečvou Trnávka - celá obec kanalizace v průběhu roku 2024, předpoklad ukončení bude upřesněn
Kojetín ul. Polní vodovod 04 až 08/2024
Tovačov ul.Podvalí kanalizace 05 až 07/2024
Stará Ves celá obec vodovod v průběhu roku 2024, předpoklad ukončení rok 2025
Dřevohostice ul. Chaloupky kanalizace 06/2024
Křenovice celá obec vodovod v průběhu roku 2023, předpoklad ukončení rok 2024

 

U staveb, které řeší celé obce nebo celé místní části jsou obyvatelé s postupem realizace stavby informování postupně prostřednictvím zástupců obce a zástupců místní části.

vedení společnosti

 


Přerov 24. října 2023

Stavba „Kanalizace Penčice“

2023 10 24 Pencice

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. slavnostním poklepáním základního kamene zahájí dne 21. 8. 2023 stavbu „Kanalizace Penčice“. Jedná se o stavbu s celkovými náklady cca 97,8 mil. Kč bez DPH.

Na přípravě akce participovalo Statutární město Přerov, které zajistilo projektovou přípravu a na VaK Přerov, a.s. převedlo práva ze stavebního povolení. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. požádala o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027 a zajistila i další přípravu, nezbytnou pro zahájení stavby.

Dodavatelem stavby je společnost OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno – Slatina:

Kanalizace Penčice – jedná se o stavbu splaškové kanalizace v Přerově XIII – Penčice. Stavba je tvořena gravitační kanalizací z plastového potrubí DN 250 o celkové délce 2949 m, výtlakem z plastového potrubí DN 80 a DN100 celkové délky 2509,5 m a čtyřmi čerpacími stanicemi odpadních vod. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí a nové přípojky kabelů NN.

Celková délka nově budované kanalizace je cca 5,46 km. Výstavba bude trvat 29 měsíců. Stavba má schválenu podporu z OPŽP 2021 - 2027, která se předpokládá ve výši cca 47,8 mil. Kč. Investorem a příjemcem dotace je akciová společnost Vodovody a kanalizace Přerov.

Informace o projektu naleznete zde.

Ing. Jiří Pavlík,

ředitel společnosti


Přerov 24. října 2023

Stavba „Kanalizace Lipník nad Bečvou VII - Trnávka“

2023 10 24 Trnavka

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zahájí stavbu „Kanalizace Lipník nad Bečvou VII - Trnávka“. Jedná se o stavbu s celkovými náklady cca 17,5 mil. Kč bez DPH.

Na přípravě akce participovalo město Lipník nad Bečvou, které zajistilo projektovou přípravu a na VaK Přerov, a.s. převedlo práva ze stavebního povolení. Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. požádala o poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Životní prostředí a zajistila i další přípravu, nezbytnou pro zahájení stavby.

Dodavatelem stavby je společnost AROWANIE STAV s.r.o, se sídlem Na Výsluní 196/13, Dobroslavice 747 94:

Kanalizace Lipník nad Bečvou VII - Trnávka – jedná se o stavbu splaškové kanalizace v Lipníku nad Bečvou VII - Trnávce. Stavba je tvořena gravitační kanalizací z plastového potrubí DN 250 o celkové délce 865,5 m a plastovým potrubím DN 400 a DN 600 délky 15 m, výtlakem z plastového potrubí DN100 celkové délky 126,5 m a jednou čerpací stanicí odpadních vod. Součástí stavby jsou také přeložky inženýrských sítí a nová přípojka kabelů NN.

Celková délka nově budované kanalizace je cca 1,00 km. Výstavba bude trvat 24 měsíců. Stavba má schválenu podporu z OPŽP 2021 - 2027, která se předpokládá ve výši cca 10,5 mil. Kč. Investorem a příjemcem dotace je akciová společnost Vodovody a kanalizace Přerov.

Informace o projektu naleznete zde.

Ing. Jiří Pavlík,

ředitel společnosti


Přerov 20. července 2020

Stavba ČOV Přerov – kalová koncovka byla slavnostně zahájena

Společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. slavnostním poklepáním základního kamene zahájila dne 20.7.2020 stavbu „ČOV Přerov – kalová koncovka“. Bližší informace naleznete ZDE.  Přikládáme také úhrnný přehled o projektu.

vedení společnosti


Přerov 23. srpna 2019

Zahájení stavby ČOV a kanalizace v Čekyni, Dolním Újezdu a Lhotce

Společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. slavnostním poklepáním základního kamene zahájila dne 14.8.2019 stavbu "ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní újezd, Lhotka". Bližší informace o těchto stavbách naleznete ZDE. Přikládáme také úhrnný přehled o projektu.

vedení společnosti


Přerov, 10. září 2018

Dokončení investiční akce "Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích"

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že dne 5. září 2018 slavnostním přestřižením pásky úspěšně dokončila jednu z největších investičních akcí pro podporu ekologie v našem regionu.

Bližší informace naleznete v příloze.


Přerov, 6. října 2017

Schválená dotace pro další ekologický projekt VaKu Přerov

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. oznamuje, že jí byla udělena dotace EU ve výši téměř 78 miliónů Kč na realizaci svého projektu "Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích", jehož výstavba byla započata letos na jaře.

Bližší informace o této stavbě naleznete ZDE.


Přerov, 12. dubna 2017

V Přerově nás čekají opravy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. bude v nejbližší době provádět několik oprav či rekonstrukcí úseků vodohospodářské infrastruktury, které se dotknou života některých obyvatel města Přerova.

Od poloviny dubna do začátku července bude probíhat výměna trasy kanalizace v ulici Čapka Drahlovského. Vyměněno bude potrubí v celkové délce 449,5 m a profilech DN 250 – DN 600. Od začátku června do konce prázdnin bude probíhat oprava vodovodního potrubí DN 250 na Komenského a Kojetínské ulici v úseku od Žerotínova náměstí po světelnou křižovatku Velké Novosady a dále od Kazeta za trať ČD. Potrubí bude ukládáno bezvýkopovou metodou tzv. Berstlining, kdy nové potrubí je zatahováno do rozrušeného původního potrubí. Tato metoda má menší nároky na zábor území a méně tak ovlivňuje život občanů. Na tuto opravu naváže ještě výměna vodovodního potrubí DN 100 délky 160,0 m v ulici Kainarova, která bude provedena ještě před úpravou asfaltových komunikací.

V Henčlově bude od začátku dubna do konce května pokračovat II. částí výměna zbývajících vodovodních řadů, kde 1. část byla provedena v závěru loňského roku.

Patrně nejnáročnější stavbou bude akce s názvem „Přerov – převedení části odpadních vod ze sběrače „Z“. Jde o stavbu propojení kanalizace mezi budoucí okružní křižovatkou na Dluhonské ulici přes ulici Na Hrázi až na Velkou Dlážku, kde se napojí na současný kanalizační sběrač Z. Stavba bude probíhat od 1.5.2017 do 31.8.2018 a bude položena nová a z části nahrazena původní kanalizace v celkové délce 850,7 m a profilech DN 1000 – DN 300. Náročnost stavby spočívá v tom, že část o délce 130 m bude provedena ražbou štítem průměru 220 cm, z důvodu stísněných podmínek v části ulice Na Hrázi.

Přechod pod ulicí Velká Dlážka bude proveden protlakem. Tato stavba si vyžádá určité omezení provozu v ulici Tržní v prostoru křižovatky s ulicemi Polní a Dluhonská.

Obyvatelé stavbami dotčených ulic tak budou muset být trpěliví a vydržet dočasné omezení, které stavební činnost tohoto druhu přináší.


 Přerov, 11. dubna 2017

Dostavba kanalizace v Hranicích byla zahájena

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. zahájila na konci března v Hranicích další etapu dostavby kanalizace. Spolu s městem Hranice připravila a vysoutěžila dodavatele stavby „Dostavba kanalizace v Hranicích“, kterým se stala zkušená společnost OHL ŽS, a.s. Jedná se o komplex staveb, kde VaK Přerov bude investorsky zajišťovat výstavbu akce „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, která zahrnuje výstavbu 3 retenčních nádrží a splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, Tesaříkova, Havlíčkova a Pod Křivým.

Účelem retenčních nádrží, s celkovým objemem cca 3 000 m3, je zachytit při deštích vodu z jednotné kanalizace, která by jinak odtekla do řeky a po odeznění dešťů zachycenou vodu přečerpat a vyčistit na ČOV. Nová splašková kanalizace bude mít délku 3,4 km a její součástí budou 2 čerpací stanice. Na kanalizaci bude možno nově připojit až 80 nemovitostí. Náklad na stavbu VaKu bude činit 118 mil. Kč a předpokládá se poskytnutí dotace z Operačního programu životního prostředí ve výši cca 70 mil. Kč. Město Hranice postaví v souběhu s novou splaškovou kanalizací dešťovou kanalizaci délky 1,8 km nákladem 15,6 mil. Kč a zcela ji uhradí ze svého rozpočtu.

Stavba bude probíhat od 29.3.2017 do konce června 2018.


 Přerov, 3. dubna 2017

Ocenění našich staveb

Stavba "Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic" získala dvě ocenění:

Vodohospodarska stavba roku 2016 smallStavba roku 2016 Olomouckeho kraje small  


Přerov, 29. září 2016


Projekt Dostavba kanalizace Hranice


V září 2016 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele a správce stavby.

Stavba sestává ze dvou částí:

a) „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218. Budou vybudovány tři (3) ucelené části (dále jen UČ) díla: 

UČ 1:  Retenční nádrž RN1A pravobřežní před ČOV (Bečva)
          Retenční nádrž RN1B levobřežní u jezu (Bečva)
          Retenční nádrž RN1D Šromotovo náměstí (Velička)
UČ 2: Splašková kanalizace v ul. Pod Křivým a Havlíčkova
UČ 3: Splašková kanalizace v Kropáčova a Tesaříkova

Jedná se tedy o vybudování:
Nové kanalizace v celkové délce (včetně výtlaků a odboček pro přípojky): 3 405,8 m
Z toho :
     Nově budovaných řadů (včetně výtlaků) v délce : 3 006,2 m
     Nových připojení v délce : 399,6 m
a vybudování :
     Retenčních nádrží v celkovém počtu:  3 ks
     Čerpacích stanice v celkovém počtu :  2 ks

Investorem této části jsou Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

b) V rámci projektu „Vybudování dešťové kanalizace“, budou vybudovány dvě (2) UČ:
UČ 1: Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace
UČ 2: Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – dešťová kanalizace


Jedná se tedy o vybudování:
• Hranice I Pod Křivým – dešťová kanalizace
     Stoka D DN 500 = 701,4m, DN 400= 112,9m, DN 300= 661,7m, celková délka = 1476,0m
• Hranice – ul. Kropáčova a Tesaříkova – dešťová kanalizace
     Stoka DA=243,0m, DA-1=50,0m, DA-2=31,0m, celková délka =324,0m

Investorem dešťové kanalizace je město Hranice.


Přerov, 24. září 2014


Projekt Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic

Investor Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. požádal v 07/2012 o poskytnutí dotace ze SFŽP v rámci 39. výzvy z prostředků Operačního programu životní prostředí o dotaci na stavbu Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic a tato výzva byla přijata.

V rámci stavby se bude provádět výstavba kmenové stoky N, hlavní stoky A-1, dvou retenčních nádrží a rovněž bude vybudováno napojení kanalizace v Dluhonicích a kanalizace v Kozlovicích.

Stavba byla dokončena v termínu 11/2015 - viz propagační leták.


Přerov, 17. května 2009

Projekt Zlepšování kvality vod v regionu

(video)

Společnost Vodovody akanalizace Přerov, a.s. realizovala v období let 2007 až 2009 projekt
"ZLEPŠENÍ KVALITY VOD V OBLASTI SOUTOKU ŘEK BEČVY A MORAVY".
Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti, jenž pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Unie. Oproti původním plánům byl projekt dokončen s několikaměsíčním předstihem. Projekt byl tvořen čtyřmi podprojekty, které řešily odvádění a zlepšení čištění odpadních vod a současně zamezení nekontrolovatelným únikům vod ze stávajících kanalizačních sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy. Jedná se o aglomerace Kojetín, Hranice IV-Drahotuše, Přerov a rekonstrukci čistírny odpadních vod v Lipníku nad Bečvou.

VaK Přerov, a.s. logo EU logo holzs logo logo sfžp

Více informací o projektu naleznete v přiložených materiálech:

Příloha 1 - Slavnostní zahájení stavby
zahajeni
zahajeni
   
 Příloha 2 - Výstavba kanalizace úspěšně pokračuje ...
výstavba kanalizace
výstavba kanalizace
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 3 - Ukončení prací na Komenského ulici
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 4 - Výstavba kanalizace 2007 a výhled
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 5 - Ukončení další části projektu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 6 - Rozkopané ulice zmizí před vánocemi
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 7 - Čistírna odpadních vod v Lipníku
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   
Příloha 8 - Ukončení stavby - leták
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
Projekt Zlepšování kvality vod v regionu
   

Ukončení stavby - závěrečné sdělení

Na níže uvedeném odkazu si můžete stáhnout průřezový videozáznam, který Vás detailněji seznámí s rozsahem projektu.

kinopaska   (200MB)