Písemná vyjádření a informace o sítích

vak projektant

Vyjádření pro účely studií, projekční přípravy staveb a správního řízení vyplývající ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Vyjádření - stanoviska poskytují pracovníci naší společnosti:

  • k existenci sítí v provozování společnosti VaK Přerov, a.s.
  • k možnosti napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu provozovaných společnosti VaK Přerov, a.s.
  • k dokumentaci pro umístění stavby (územní řízení) a  pro stavební povolení (stavební řízení), typ řízení vyplývá ze stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
  • poskytování dalších informací o vodárenských a kanalizačních zařízeních pro potřeby studie, průběhu sítí, ochranným pásmům vodních zdrojů

Podklady potřebné pro vydání vyjádření

  • řádně vyplněná a podepsaná žádost
  • katastrální situace s vyznačením zájmového území, dopravní a technické infrastruktury
  • koordinační situace
  • projektová dokumentace dle stupně řízení, ke kterému je žádost podána (upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb. v platném znění případně příslušná oborová technická norma nebo podmínky provozovatele)

Žádost může být doručena

  • osobně
  • poštou na adresu společnosti