Ukončení dodávky vody

Při ukončení dodávky vody rozlišujeme následující případy:

  • změna vlastníka napojené nemovitosti – v tomto případě se nemění technické řešení a nedochází k demontáži vodoměru, pouze dojde k odečtu stavu vodoměru ke dni změny smluvního vztahu a změna se provádí na zákaznickém centru
  • dočasné ukončení dodávky vody (např. dlouhodobě neobývaná nemovitost) - v tomto případě zůstává fyzicky zachována vodovodní přípojka, dochází pouze k demontáži vodoměru a k odečtení konečného stavu na vodoměru. Následně pracovníci Vaku Přerov uzavřou vodovodní přípojku (uzavření přívodu vody do přípojky a zajištění vodovodní přípojky proti manipulaci) a demontují vodoměr. Demontáž vodoměru včetně uzavření vodovodní přípojky provádí pracovníci Vaku Přerov na základě objednávky (placená služba) a v předem dohodnutém termínu. Odběratel zůstává zákazníkem společnosti – smlouva zůstává v platnosti, jen dojde k jednorázové dofakturaci odebrané vody ke dni ukončení dodávky vody.
  • trvalé ukončení dodávky vody (fyzické zrušení vodovodní přípojky) - v tomto případě si zákazník vyřídí na příslušném stavebním úřadě legislativní zrušení vodovodní přípojky. Následně vyplní příslušnou objednávku, k objednávce přiloží příslušné povolení vydané příslušným stavebním úřadem k fyzickému odstranění vodovodní přípojky a po dohodě s pracovníky Vaku Přerov dojde:
    - k vlastní demontáži vodoměru a k fyzickému odpojení vodovodní přípojky od vodovodu pro veřejnou potřebu. Tyto úkony provedenou výhradně pracovníci Vaku Přerov v předem dohodnutém termínu. Zemní práce v místě napojení na vodovod pro veřejnou potřebu zajistí vlastník vodovodní přípojky, případně bude dohodnuto jinak. Detailní popis
    - Na základě výše uvedeného bodu zákazník navštíví zákaznické centrum, kde dojde k úpravě případně ukončení smluvního vztahu (smlouvy na odběr vody). Při tomto úkonu dojde také ke konečné  dofakturaci odebrané vody na rušeném odběrném místě.
    - fyzické zrušení vodovodní přípojky tj úsek od napojení na vodovod pro veřejnou potřebu po umístění vodoměru provede na své náklady vlastník vodovodní přípojky (vlastník nemovitosti)

Ukončení dodávky vody včetně výše uvedených postupů je možné dohodnout pouze osobně, případně písemně na adresu Zákaznického centra VaK.

Uzavření přívodu vody v případě nenadálých situací.

V případě vzniku závady na vnitřním rozvodu vody, kdy nelze uzavřít uzávěr vody na vnitřních rozvodech vody před a za vodoměrem, je možné požádat naši společnost o nouzové uzavření přívodu vody do objektu. Službu lze objednat dopředu jako plánovanou činnost (plánovaná oprava, rekonstrukce apod.) nebo i jako bezodkladný zásah v případě havárie na vnitřních rozvodech. Tuto službu provádí VaK jako službu placenou.

Je třeba mít na paměti, že jakákoliv manipulace s uzávěry před vodoměrem smí provádět pouze zaměstnanci VaK Přerov.  V případě havárií se lze operativně domluvit s pracovníkem VaK Přerov na individuálním postupu tak, aby byly vzniklé škody na obou stranách minimální.
V těchto situacích volejte na bezplatnou linku pro hlášení poruch 800 167 427.